Responsive image 07-10-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Tribunal económico

Praza da Imprenta nº 2, 4º

Centro Histórico

Teléfono: 988 388 100 ext.1438 e 1452

Funcións:

O Tribunal Económico-Administrativo do Consello de Ourense é o órgano especializado no coñecemento e resolución das reclamacións económico-administrativas sobre os actos de xestión, liquidación, recadación e inspección de impostos e ingresos de dereito público que son competencia do Consello de Ourense. e de entidades de dereito público vinculadas ou dependentes del. Tamén emite ditames sobre o Proxecto de ordenanzas fiscais e elabora estudos e propostas en materia tributaria a petición dos órganos municipais competentes. Créase ao abeiro do disposto na Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, que establece un réxime xurídico específico para os municipios con gran poboación, engadíndose á Lei 7/1985, do 2 de decembro, de abril. , Reguladora das Bases de Réxime Local, título X, cuxo ámbito de aplicación se detalla no artigo 121 da citada Lei.

Membros do Tribunal

  • Presidente: Luis María Bermúdez de la Puente Villalba
  • Vogal: Gonzalo Alonso Álvarez
  • Vogal-secretaria: Ana Mª Guerra Villamarín

Normativa de aplicación

  1. Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
  2. Real decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral para o desenvolvemento da lei xeral tributaria, sobre revisión administrativa
  3. Regulamento do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense (BOP de Ourense nº 143 do 24/06/2005).