Responsive image 10-08-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Cuenta general - 2020

INDICE da CONTA XERAL DA PROPIA ENTIDADE - CONCELLO DE OURENSE

 

1. BALANCE DE SITUACION – BALICAL2015            
                    
2. CONTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL – CTARES2015                
                    
3. ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO                

4. ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO - ESTADOFLUJO15                 
                    
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO                

 •     I  -  Liquidación do orzamento de gastos                

                         Liquidación do orzamento de gastos – LPG2015                

 •     II  -  Liquidación do orzamento de gastos                

                         Liquidación do orzamento de ingresos - LPI2015                

                    
6. MEMORIA   

1. ORGANIZACION E ACTIVIDADE                
2. XESTION INDIRECTA DE SERVIZOS PÚBLICOS                
3. BASES DE PRESENTACION DAS CONTAS                
4. NORMAS DE RECOÑECEMENTO E VALORACION                
5. INMOBILIZADO MATERIAL.                 

6. PATRIMONIO PUBLICO DO SOLO.                

7. INVERSIONS INMOBILIARIAS.                

8. INMOVILIZADO INTANXIBLE.                 

9. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS E OUTRAS OPERACIÓNS DE NATUREZA SIMILAR.                

 •     MEM9_15                

10. ACTIVOS FINANCEIROS.                 

11. PASIVOS FINANCEIROS                

                    
12. COBERTURAS CONTABLES                
13. ACTIVOS CONSTRUÍDOS OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES E OUTRAS EXISTENCIAS                
14. MONEDA EXTRANXEIRA                
15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIÓNS, E OUTROS INGRESOS E GASTOS                

 •     MEM151_15                
 •     MEM152_15                

16. PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS                

 •     MEM16-15                

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.                 

 •     MEM171_15                
 •     MEM172                

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

 • MEM18                     

19. PRESENTACION POR ACTIVIDADES  CONTA DO RESULTADO ECONÓM.-PATRIMONIAL.

 • MEM19_15                    

20. OPERACIÓNS POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CONTA DE OUTROS ENTES PÚBLICOS.                

                    
21. OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA                  

             
22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN.

G.22

             
23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

                    
24. INFORMACIÓN ORZAMENTARIA           

    Exercicio corrente                 

    Exercicios pechados                 

 •     MEM202A_04                
 •     MEM2422a                
 •     MEM2422b                
 •     MEM2422c                
 •     MEM2423                

    Exercicios posteriores                

    Execución de proxectos de gasto                 

    Gastos con financiamento afectado                  

 •     MEM245                

    Remanente de Tesorería                  

25. INDICADORES FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E ORZAMENTARIOS                

26. INFORMACIÓN SOBRE O COSTE  DAS ACTIVIDADES.                
27. INDICADORES DE XESTIÓN. Memoria xustificativa do custo dos servizos e grao de cumprimento dos obxetivos programados.     

 1. Indicador 1
 2. Indicador 2
 3. Indicador 3
 4. Indicador 4
 5. Indicador 5
 6. Indicador 6         

              
28. ACONTECEMENTOS POSTERIORES POSTERIORES Ó PECHE                
                    
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA                    
ACTAS DE ARQUEO DAS EXISTENCIAS EN CAIXA E CERTIFICADOS DAS ENTIDADES FINANCEIRAS                    
DOS SALDOS EXISTENTES A 31/12/2016.ESTADOS CONCILIATORIOS              

     
ANEXOS                    
MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CUSTO DOS SERVIZOS PUBLICOS                                    

ANEXOS MEMORIA CUSTES CONTA XERAL 2017              

IMPUTACIÓN SUBVENCIÓNS DE CAPITAL  AO PATRIMONIO NETO                  

 

CONTA XERAL DO ORGANISMO AUTÓNOMO - CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES                    
                    
    Oficio de remisión Conta Xeral do CMD                 
                    
    Conta Xeral do CMD              
                    
                                  
TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE                    
    Informe da Conta Xeral              
    

    Anexos                
    1_ANEXO _IT_Dilixencia-2017022056-rel prov 03022021 concelleiro Facenda CANLE.pdf                
    2_ANEXO_IT_Dilixencia-2017023838-rel prov 04022021 concelleiro Facenda VELLE.pdf                
    3_ANEXO_IT_Dilixencia-2017023976-rel prov 03022021 concelleiro Facenda RABAZA.pdf                
    4_ANEXO_IT_Dilixencia-2019006994-rel prov 210129 concelleiro Facenda.pdf                
    5_ANEXO_informe de intervencion a liquidacion 2019.pdf                
    6_ANEXO_informe de tesoureria aclaratorio a liquidacion 2019.pdf                
    7_ANEXO_informe de intervencion a liquidacion 2020.pdf                
                    
    Acta Comisión especial de contas            
    Edicto de exposición pública