Responsive image 10-08-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Cuenta general - 2017

 

INDICE da CONTA XERAL DA PROPIA ENTIDADE - CONCELLO DE OURENSE -

 1. BALANCE DE SITUACION – BALICAL2015
 2. CONTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL – CTARES2015
 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 4. ESTADOS DE FLUXOS DE EFECTIVO- ESTADOFLUJO15
 5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO
 6. MEMORIA
  1. ORGANIZACION E ACTIVIDADE
  2. XESTION INDIRECTA DE SERVIZOS PÚBLICOS
  3. BASES DE PRESENTACION DAS CONTAS
  4. NORMAS DE RECOÑECEMENTO E VALORACION
  5. INMOBILIZADO MATERIAL.
  6. PATRIMONIO PUBLICO DO SOLO.
  7. INVERSIONS INMOBILIARIAS.
  8. INMOVILIZADO INTANXIBLE.
  9. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS E OUTRAS OPERACIÓNS DE NATUREZA SIMILAR.
  10. ACTIVOS FINANCEIROS.
   • Información relacionada co balance
   • Información relacionada coa conta do resultado económico – patrimonial.
   • Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de interés.
  11. PASIVOS FINANCEIROS
  12. COBERTURAS CONTABLES
  13. ACTIVOS CONSTRUÍDOS OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES E OUTRAS EXISTENCIAS
  14. MONEDA EXTRANXEIRA
  15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIÓNS, E OUTROS INGRESOS E GASTOS
  16. PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS
  17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.
  18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. MEM18
  19. PRESENTACION POR ACTIVIDADES CONTA DO RESULTADO ECONÓM.-PATRIMONIAL. MEM19_15
  20. OPERACIÓNS POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CONTA DE OUTROS ENTES PÚBLICOS.
  21. OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA
  22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN. G.22
  23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.MEM18_04
  24. INFORMACIÓN ORZAMENTARIA
  25. INDICADORES FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E ORZAMENTARIOS MEM25_1
  26. INFORMACIÓN SOBRE O COSTE DAS ACTIVIDADES.
  27. INDICADORES DE XESTIÓN. Memoria xustificativa do custo dos servizos e grao de cumprimento dos obxetivos programados.
  28. ACONTECEMENTOS POSTERIORES POSTERIORES Ó PECHE

Documentos

'