Responsive image 07-10-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Incidencias

Solicitude de Información e Comunicación de Incidencias

Utilice a Solicitude de información

  • Cando requira información sobre o Concello e os seus servizos.

Utilice a Comunicación de incidencias

  • Avisar da necesidade de arranxo puntual de algún elemento dun servizo básico municipal (alumeado público, transporte, limpeza da vía pública, elementos nos parques, deterioro das vías o beirarrúas, etc.). Debendo concretar o lugar obxecto da incidencia para poder proceder a resolvelo.
  • Informar dos erros dos medios de comunicacións oficiais do Concello: web municipal [www.ourense.gal], na sede electrónica [sede.ourense.gob.es], na conta de facebook ou twiter oficial...
  • Informar ao Concello de demoras, desatención ou actuacións irregulares dos servizos públicos municipais.

Se o que quere é presentar unha Suxestión ou reclamación, deberá facelo a través do Rexistro da Sede electrónica municipal.

Datos de contacto

Nome

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Teléfono

Email*

Repite Email*

Tipo de comunicación

Selecciona una opción: *

Mensaxe

Asunto* (máx: 120 caracteres)

Tema*

Se vas a describir unha incidencia, deberá concretarse o lugar obxeto de dita incidencia

Escriba brevemente o mensaxe(máx:1200 caracteres)*

Datos adxuntos (Hasta 3 arquivos adxuntos - Max 1MB por arquivo), Formatos admitidos(.png, .jpeg, .jpg, .pdf)

Aceptación política de privacidad

Lin e acepto a política de privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Concello de Ourense
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión desta solicitude.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa realizada en interese público ou para o exercicio de poder públicos conferidos ao responsable do tratamento. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destino dos datos Departamentos municipais con competencias na tramitación da materia sobre a que verse a súa solicitude ou, cando corresponda, empresas concesionarias de servizos públicos ou doutras administracións públicas.
Exercicio de dereitos Poderá exercer os seus dereitos mediante unha solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro. Contacto delegado de protección de datos: dpd@ourense.gal
Máis información https://ourense.gal/gl/mapaweb Sección de Privacidade
Normativa de aplicación Lei 3/2018, do 5 de decembro , de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, en congruencia co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

Outros medios para contactar co Concello

Correo Postal:

Concello de Ourense

Praza Maior nº1

32005 Ourense

Centraliña do concello: 988 38 81 00

Oficina de Atención cidadá: 988392909/Teléfono de Emerxencias para persoas sordas: 682383037