Areas de Gobierno

Foto de Armando Ojea Bouzo

Armando Ojea Bouzo

Responsable de Servizos Xerais

Servizos Xerais

Atribucións:

  • Arquivos e rexistros administrativos: A xestión dos arquivos e rexistros administrativos (sen prexuízo da súa superior dirección pola Oficialía Maior, conforme ao establecido na Disposición Adicional 8a, apartado d) da Lei de Bases do Réxime Local, en relación co artigo 3.2.l) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
  • A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma específica a outra área.
  • Parque móbil
  • Cooperación Institucional