Areas de Gobierno

Ana M. Fernández Morenza

Responsable de Economía e Facenda

Economía e Facenda

Atribucións:

  • Intervención
  • Xestión económica e xestión orzamentaria
  • Xestión Tributaria e recaudatoria
  • Tesourería

Áreas: