Areas de Gobierno

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Alcaldía - Presidencia

Alcaldía - Presidencia

Atribucións:

1. SERVIZOS XERÁIS, que inclúe as seguintes funcións:
1.1. Arquivos e rexistros administrativos: A xestión dos arquivos e rexistros administrativos (sen prexuízo da súa superior dirección pola Oficialía Maior, conforme ao establecido na Disposición Adicional 8a, apartado d) da Lei de Bases do Réxime Local, en relación co artigo 3.2.l) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional)

1.2. Contratación : A xestión das contratacións suxeitas á Lei de contratos do sector público, exceptuados os contratos menores, e sen prexuízo do establecemento de instrucións xerais para a coordinación dos procedementos de contratación
menor, que corresponderá a esta área.

1.3. A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma específica a outra área.

1.4. Sistemas de información e Transparencia

1.5. Parque móbil

1.6. Comercio

2. INFRAESTRUCTURAS

2.1. Obras.

2.2. Servizo de augas.

2.3. 3.3.- Servizo eléctrico.

2.4. 3.4- Mantemento viario e mobiliario urbán.

3. EDUCACIÓN E CULTURA

3.1. Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos

3.2. Educación

4. PROMOCIÓN ECONÓMICA

4.1. Emprego e Formación Ocupacional

4.2. Recursos Europeos

4.3. OMIC

5. MOBILIDADE E TRANSPORTE