Areas de Gobierno

Foto de Eugenia Díaz Abella

Eugenia Díaz Abella

Responsable de Servizos Sociales

Servizos Sociales

Atribuciones:

 Asuntos sociais

a) Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios
específicos e os seus equipamentos.
b) Fogar do Transeúnte.
c) Gardería monoparental.
d) Centros cívicos.
e) Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio na estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores.
f) Limpeza e mantemento dos centros sociais (centros cívicos, Casa da Maxia)

Muller e igualdade

a) Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de Acollida).
b) Políticas de igualdade.

Saúde
a) Servizos mortuorios e cemiterios.
b) Prevención sanitaria.
c) Unidade de Condutas Aditivas.
d) Aula de saúde.
e) Unidade de día.
f) Protectora de animais.
g) O exercicio das competencias que a Alcaldía lle atribúe a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, ou normativa que a substitúa.
h) O exercicio das competencias que a Alcaldía lle atribúe a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, ou norma que a substitúa.

Áreas: