Areas de Gobierno

Foto de Jorge Pumar Tesouro

Jorge Pumar Tesouro

Responsable de Medio Ambiente

Medio Ambiente

Atribuciones:

  • Medio ambiente (control e calidade ambiental e sustentibilidade)
  • Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios forestais (Lei 3/2007, do 9 de abril, e normativa de desenvolvemento e ordenanzas municipais)
  • Parques e xardíns
  • Limpeza viaria

Áreas: