Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2016006908 da Alcaldía-Presidencia de data 6 de outubro de 2016, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que se celebrará o día 6 de outubro de 2016, ás 15:00 horas, segundo o previsto no
artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Documentos: