Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2016004420 da Alcaldía-Presidencia de data 14 de xuño de 2016, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que se celebrará o día 16 de xuño de 2016, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Documentos: