Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2016003045 da Alcaldía-Presidencia de data 28 de abril de 2016, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que se celebrará o día 28 de abril de 2016, ás 13:40 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte: 

Documentos: