Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Exposición de motivos

Los vecinos de As Lagoas padecen desde hace un año las consecuencias de la paralización de las obras de urbanización del espacio que se sitúa en el entorno de la Residencia Universitaria recién inagurada.

Contemplan perplejos el espectáculo de un descampado de varias hectáreas abandonado en una zona relativamente céntrica y muy transitada de la ciudad, donde entre baches y polvo —que cuando llueve se convierte en un barrizal—, comienza a proliferar la maleza, suciedad, ratas y demás fauna asociada a tales situaciones.

La Junta de Compensación que ha de urbanizar el espacio —estamos hablando de 3.900 metros cuadrados solo de viales ( que suponen la fase II )— presentó en Diciembre una propuesta de modificación del proyecto con la que se pretendía mejorar el acceso a los aparcamientos de los nuevos edificios y a la plaza que se crea.

El expediente que nos consta que ha sido informado favorablemente por técnicos municipales, Arquitecta Municipal, Jurídico Jefe del Servicio de Gestión y Planeamiento e Ingeniera Municipal, se encuentra pendiente de un informe jurídico final y de su aprobación en Junta de Gobierno.

Desde Democracia Ourensana no entendemos como un proyecto de esta envergadura continua pendiente de resolución, el conjunto de ciudadanos afectados por las molestias y trastornos que acarrea esta paralización es muy numeroso y vienen apremiando una solución inmediata.

Nuestro grupo no entra en este momento a valorar el proyecto. Si lo que plantea la promotora es razonable o ajustado a derecho o no. Lo que si demanda Democracia Ourensana es que en un sentido u otro ha de resolverse el expediente sin más demora. Los vecinos así lo reclaman y es por ello que nuestro grupo plantea través de esta moción,

La siguiente propuesta que presentamos al Pleno:

PROPUESTA

1. Pedir al alcalde que inste a la resolución inmediata del expediente que afecta a la urbanización del espacio que se sitúa entre las calles Asunción y Otero Pedrayo anexo a la Residencia Universitaria.

SRA. FERNÁNDEZ DIBUJA (DO): Grazas, alcalde. Bo día a todos.

Tal e como expoñemos na moción, os veciños das Lagoas e todo o contorno levan padecendo desde hai unha morea de anos moitísimas obras das que soamente sacaron bastantes molestias.

O aspecto da zona non mellorou en infraestruturas, aínda que si mellorou, vese un cambio.

Desde Democracia Ourensana poñémonos en contacto cos veciños e vemos que se formou unha asociación, que a día de hoxe ten uns carteis onde marcan que leva 341 días esta obra parada.

Contemplan os veciños e a maioría dos ourensáns, porque falamos dunha zona moi céntrica, a 7 minutos do parque de san Lázaro e zona universitaria, un panorama desolador. Un descampado abandonado, cheo de maleza, po e fauna un tanto indesexada, é dicir, un lameiro en inverno e un polvoriño en verán. Estes son arredor de 26 ou 27 mil metros cadrados.

A Xunta de Compensación encargada da urbanización da fase dous, é dicir, a fase que preocupa aos veciños e que é a encargada dos viais que están arredor de 3900 metros cadrados, presenta en decembro unha modificación do proxecto.

Feitas por nós, pola nosa parte, as consultas pertinentes, dinnos que este proxecto xa foi informado pola arquitecta municipal xurídico xefe do Servizo de Xestión e Planeamento, enxeñeiro municipal. Chegado a este punto, falta que vaia á Xunta de Goberno. Pero, segundo parece, agora, necesita outro informe de Intervención. Co cal, entre as alegacións e volver outra vez ao xurídico, iriámonos a marzo.

O que realmente lle preocupa a Democracia Ourensana é que cómo algo de semellante envergadura e que afecta a tanta cantidade de poboación; repito, estamos en zona universitaria, a pouca xente que vén aquí, vén a esa zona. Recordemos que durante a fase un, que era a que se encargaba da Residencia Universitaria, os veciños ata hai pouco tempo estiveron afectados cos cortes das beirarrúas; cómo un proxecto desta envergadura segue completamente parado. Xa non é unha cuestión de tempo nin de prazos, senón que é unha cuestión de razoamento e de malestar.

Entendemos que hai tempos e prazos en cada unha destas cousas, pero do que dubidamos é da celeridade delas.

Tócalles a vostedes, ao goberno, valorar o proxecto, non nos toca á oposición, facer lei e facer cumprir a lei e resolvelo axiña. É un grito veciñal, de toda a poboación. Nós simplemente somos os seus representantes.

Señor alcalde, poña en marcha esta maquinaria, é vostede a peza central deste engrenaxe. Nós expresamos aquí a moción, sen máis, e somos a voz da veciñanza, pero dáme que isto vai seguir chamando, porque se creou unha asociación e creo que non están dispostos a parar.

Nada máis nesta primeira intervención.

 

11/09/2017: Remitido acordo plenario a don José Cudeiro Mazaira. Recibido aviso de recepción o 11/09/2017.

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción.

Documentos: